Điều khoản chung

Thứ hai - 23/10/2023 22:50
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________________________

BỘ ĐIỀU KHOẢN CHUNG
VỀ CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET

Bên sử dụng dịch vụ (gọi tắt làKhách Hàng) và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới (gọi tắt là “Công Ty”), với địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 đường Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số  0307382140 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/2/2009 và Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 602/GP-CVT do Cục Viễn Thông cấp ngày 18/12/2020, số điện thoại liên hệ:  (028) 54 111 222 hoặc 1800 7268, thỏa thuận và cam kết tuân thủ Bộ điều khoản chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet này (gọi tắt là “Bộ Điều Khoản Chung”), được đính kèm theo Hợp đồng số: …………………………………………… (gọi tắt là “Hợp Đồng”).

1.         Cơ sở pháp lý

 1. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
 2. Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
 3. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
 4. Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017;
 5. Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ;
 6. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 và Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018;
 7. Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012, sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015;
 8. Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016, sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 16/2018/TT-BTTTT ngày 05/12/2018;
 9. Thông báo số 3277/TB-SCT ngày 30/06/2021 của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận đăng ký điều kiện giao dịch chung.

2.         Dịch vụ viễn thông cung cấp

  1. Đối tượng của Hợp Đồng là dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông cố định mặt đất, gồm:
a.       Dịch vụ truy nhập Internet cáp đồng (ADSL) là công nghệ truyền dữ liệu sử dụng đường truyền cáp đồng với băng thông tốc độ bất đối xứng (tốc độ download và upload không bằng nhau).
b.       Dịch vụ truy nhập Internet cáp quang (FTTx) là công nghệ truyền dữ liệu sử dụng đường truyền cáp quang với băng thông tốc độ cao đối xứng (tốc độ download và upload bằng nhau).
  1. Chi tiết mô tả về từng loại dịch vụ, gói cước, quy định về chất lượng dịch vụ được niêm yết tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và website của Công Ty, Nhà cung cấp (là các Đơn Vị Chủ Quản Dịch Vụ được liệt kê tại Điều 2.3 dưới đây), đồng thời cung cấp trực tiếp các Phụ lục hợp đồng liên quan cho Khách Hàng khi ký kết Hợp Đồng.
  2. Nhà cung cấp (Đơn Vị Chủ Quản Dịch Vụ) gồm:
a.       SPT                                  : Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn
b.       VNPT-Vinaphone            : Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông
c.       FPT                                  : Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT
d.      Viettel                              : Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội
e.       SCTV                               : Công Ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist
(Số lượng Nhà cung cấp hiện diện có thể thay đổi tùy theo từng khu vực cụ thể)
  1. Việc lắp đặt, kích hoạt dịch vụ được thực hiện theo thời gian thiết lập dịch vụ do Công Ty công bố.
  2. Dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm có sẵn khi kích hoạt dịch vụ: Không có.
  3. Chất lượng dịch vụ: Công Ty đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách Hàng theo đúng chất lượng dịch vụ quy định tại Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số 129-2020/NL-CV ngày 10/08/2020 của Công Ty, được niêm yết tại website: www.newlife-tel.com.

3.         Giá cước và thanh toán

  1. Cước đấu nối hòa mạng:
Ngay sau khi ký Hợp Đồng, Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán cho Công Ty toàn bộ tiền cước đấu nối hòa mạng của dịch vụ mà Khách Hàng đăng ký sử dụng theo thông báo của Công Ty (nếu có).
  1. Cước dịch vụ:
Cước dịch vụ được tính từ thời điểm hai Bên ký kết biên bản nghiệm thu, và được áp dụng theo quy định của Đơn Vị Chủ Quản Dịch Vụ. Giá cước dịch vụ có thể sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật về giá cước viễn thông. Thay đổi về giá cước phải được thông báo trước cho Khách Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với giá cước mới thì Khách Hàng có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 4.8 của Bộ Điều Khoản Chung.
  1. Thanh toán:
 1. Từ ngày 15 đến ngày 25 của tháng liền kề sau tháng tính cước, Công Ty có trách nhiệm gửi thông báo cước cho Khách Hàng. Nếu đến ngày 25 hàng tháng mà Khách Hàng vẫn chưa nhận được thông báo cước và không thông báo lại cho Công Ty biết thì xem như Khách Hàng đã nhận được thông báo cước.
 2. Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán các khoản cước phát sinh trong tháng tính cước cho Công Ty trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng tính cước. Quá thời hạn này, Công Ty có quyền tạm ngưng dịch vụ theo quy định tại Hợp Đồng. Trường hợp chậm thanh toán, Khách Hàng phải trả lãi đối với tổng số tiền chậm trả theo lãi suất 20%/năm tương ứng với thời giam chậm trả tại thời điểm thanh toán.

4.         Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng (Bên sử dụng dịch vụ)

Quyền của Khách Hàng:
   1. Sử dụng dịch vụ theo chất lượng và gói cước trong Hợp Đồng đã ký kết với Công Ty.
   2. Yêu cầu Công Ty cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm (nếu có).
   3. Yêu cầu Công Ty chuyển quyền sử dụng dịch vụ; thay đổi địa điểm sử dụng dịch vụ; bổ sung, thay đổi, hoặc chấm dứt cung cấp một phần hay toàn bộ dịch vụ.
   4. Yêu cầu Công Ty tạm ngưng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của mỗi Đơn Vị Chủ Quản Dịch Vụ với từng dịch vụ ADSL, FTTx kể từ ngày hai Bên hoàn thành các thủ tục tạm ngưng. Trong các trường hợp này, Khách Hàng phải có văn bản yêu cầu Công Ty giải quyết và làm các thủ tục, thanh toán hết các khoản cước tính đến thời điểm yêu cầu theo quy định hiện hành
   5. Yêu cầu Công Ty khôi phục việc sử dụng dịch vụ sau thời gian tạm ngưng.
   6. Khiếu nại về giá cước, chất lượng dịch vụ; được hoàn trả cước và bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của Công Ty gây ra.
   7. Được bảo mật thông tin cá nhân theo quy định tại Điều 5.11 dưới đây.
   8. Yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng tại bất kỳ thời điểm nào trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc trong trường hợp quy định tại Điều 3.2 của Bộ Điều Khoản Chung. Trong trường hợp này, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công Ty và trực tiếp đến điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của Công Ty để làm thủ tục chấm dứt Hợp Đồng và thanh toán toàn bộ cước dịch vụ phát sinh tính đến thời điểm chấm dứt Hợp Đồng.
   9. Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông trong Hợp Đồng. Trường hợp từ chối toàn bộ thì Khách Hàng sẽ không giao kết hợp đồng; trường hợp từ chối một phần thì Khách Hàng sẽ có yêu cầu bằng văn bản và trực tiếp đến điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của Công Ty để làm thủ tục theo quy định.
   10. Các quyền khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của Khách Hàng:
   1. Tự đảm nhiệm hoặc thuê các tổ chức, cá nhân khác thiết kế, lắp đặt thiết bị đầu cuối thuê bao, mạng nội bộ trong phạm vi địa điểm của mình đến điểm kết cuối của mạng viễn thông công cộng (Vị trí điểm kết cuối của mạng viễn thông công cộng là hộp đầu cáp cuối cùng lắp đặt tại nhà thuê bao hoặc là ranh giới lô đất thuộc quyền sử dụng của Khách Hàng hoặc do Khách Hàng thuê lại của bên thứ ba. Điểm kết cuối mạng viễn thông công cộng phân định ranh giới trách nhiệm về kinh tế và kỹ thuật giữa Công Ty với Khách Hàng. Phạm vi từ điểm kết cuối về phía Bên nào thì Bên đó chịu trách nhiệm.). Việc thiết kế, lắp đặt mạng nội bộ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây lắp công trình mạng viễn thông và thiết bị viễn thông.
   2. Quản lý, sử dụng thiết bị của mình và dịch vụ do Công Ty cung cấp theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện có sự cố về chất lượng dịch vụ thì Khách Hàng thông báo kịp thời cho Công Ty để phối hợp xử lý.
   3. Không được sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông của Công Ty để kinh doanh dịch vụ viễn thông hoặc phục vụ cho bất cứ mục đích thương mại nào khác.
   4. Không được kinh doanh lại dịch vụ do Công Ty cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào.
   5. Phối hợp với Công Ty trong việc lắp đặt và cung cấp dịch vụ tại địa điểm mà Khách Hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ sau khi Hợp Đồng được ký kết.
   6. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản cước, phí phát sinh trong thời gian sử dụng dịch vụ cho đến ngày chấm dứt Hợp Đồng, kể cả trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại.
   7. Bảo mật tên truy nhập (username) và mật khẩu truy nhập (password) của mình. Nếu để lộ tên truy nhập và/hoặc mật khẩu thì Khách Hàng vẫn phải thanh toán mọi cước phí (phát sinh) cho Công Ty.
   8. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định liên quan; Chịu sự thanh tra, kiểm tra về việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của Công Ty và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
   9. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến Khách Hàng được ghi trong Hợp Đồng. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công Ty các thay đổi, bổ sung thông tin nêu trên (nếu có).
   10. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin do Khách Hàng truyền, đưa, lưu trữ trên mạng viễn thông.
   11. Đảm bảo và duy trì tính hợp pháp của cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để sử dụng dịch vụ do Công Ty cung cấp (từ điểm kết cuối của mạng viễn thông công cộng về phía Khách Hàng), trừ trường hợp các trang thiết bị đó thuộc gói dịch vụ Công Ty cung cấp.
   12. Trong trường hợp Khách Hàng chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn cam kết sử dụng theo thỏa thuận giữa các Bên thì Khách Hàng có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ thiết bị đã được Công Ty trang bị (nếu có) trong tình trạng sử dụng tốt và/hoặc bồi thường thiệt hại cho Công Ty nếu làm hư hỏng, mất thiết bị.
   13. Thông báo bằng văn bản cho Công Ty và phối hợp với Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết khi chuyển quyền sử dụng, thay đổi địa điểm sử dụng dịch vụ, tạm ngưng, khôi phục sử dụng dịch vụ, thay đổi hình thức nhận thông báo cước; bổ sung, thay đổi, hoặc chấm dứt cung cấp một phần hay toàn bộ dịch vụ. Khách Hàng phải thanh toán các khoản chi phí (nếu có) cho việc thực hiện các công việc trên. Các khoản chi phí này được niêm yết công khai tại các điểm giao dịch, trên website của Công Ty.
   14. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

5.         Quyền và nghĩa vụ của Công Ty (Bên cung cấp dịch vụ)

Quyền của Công Ty:
  1. Yêu cầu Khách Hàng thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản cước, phí sử dụng dịch vụ theo quy định tại Hợp Đồng, Bộ Điều Khoản Chung, và phụ lục của Hợp Đồng.
  2. Kiểm tra định kỳ và/hoặc đột xuất việc sử dụng dịch vụ của Khách Hàng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và an ninh thông tin.
  3. Tạm ngưng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trong Hợp Đồng với Khách Hàng, với điều kiện phải thông báo trước cho Khách Hàng chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tạm ngưng cung cấp dịch vụ (trừ trường hợp tạm ngưng theo điểm e Điều 5.3 này), nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
 1. Khách Hàng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của Khách Hàng quy định tại Điều 4 của Bộ Điều Khoản Chung.
 2. Khách Hàng tự ý thực hiện một trong những hành vi sau: chuyển quyền sử dụng dịch vụ, di dời đường dây thuê bao, thay đổi thiết bị đầu cuối, mạng nội bộ; mà hành vi đó không đúng với các hướng dẫn, quy định của Công Ty hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn ngành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc không tuân thủ các quy định về bảo đảm an ninh thông tin và an toàn mạng lưới theo quy định của pháp luật.
 3. Khách Hàng có hành vi vi phạm khác trong việc sử dụng dịch vụ viễn thông mà hành vi đó được quy định trong văn bản pháp luật có liên quan.
 4. Công Ty và/hoặc Đơn Vị Chủ Quản Dịch Vụ tổ chức nâng cấp, tu bổ, sửa chữa mạng lưới theo kế hoạch.
 5. Do nguyên nhân bất khả kháng gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hỏa hoạn, bạo động, chiến tranh).
  1. Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và không phải hoàn trả cước đấu nối hòa mạng ban đầu và các loại cước, phí sau lắp đặt cho Khách Hàng trong các trường hợp sau:
 1. Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm ngưng theo quy định tại Điều 4.4 mà Khách Hàng không làm thủ tục khôi phục lại dịch vụ.
 2. Sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày tạm ngưng cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều 5.3 (trừ điểm d và e) mà Khách Hàng vẫn không tiến hành các biện pháp khắc phục.
 3. Sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng mà Khách Hàng không ký biên bản nghiệm thu và không có nhu cầu sử dụng dịch vụ.
  1. Từ chối cung cấp dịch vụ khi Khách Hàng đăng ký mới dịch vụ nếu Khách Hàng đã bị các doanh nghiệp viễn thông từ chối cung cấp dịch vụ do chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cước đối với các hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông khác.
  2. Từ chối bồi thường thiệt hại gián tiếp (ví dụ thiệt hại về tinh thần hoặc thiệt hại gián tiếp khác không định lượng được theo quy định pháp luật) hoặc nguồn lợi không thu được liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.
  3. Các quyền khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của Công Ty:
  1. Cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong Hợp Đồng. Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách Hàng theo đúng chất lượng dịch vụ mà Công Ty đã công bố.
  2. Không được yêu cầu Khách Hàng thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài cước đấu nối hòa mạng ban đầu trước khi dịch vụ chính thức được cung cấp cho Khách Hàng, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác.
  3. Chịu trách nhiệm đầu tư, bảo quản, sửa chữa thiết bị và phần mạng trong phạm vi từ điểm kết cuối về phía Công Ty như được nêu tại Điều 4.11 của Bộ Điều Khoản Chung.
  4. Thực hiện bảo mật thông tin cá nhân liên quan đến Khách Hàng theo quy định tại Điều 6 Luật Viễn thông và Điều 6 Luật Bảo vệ người tiêu dùng; chỉ được chuyển giao thông tin cho bên thứ ba khi được sự đồng ý của Khách Hàng, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.
  5. Khôi phục dịch vụ cho Khách Hàng đối với các trường hợp tạm ngưng cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều 4.4 và Điều 5.3 sau khi Khách Hàng đã tiến hành các biện pháp khắc phục cần thiết theo yêu cầu của Công Ty và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, và/hoặc Khách Hàng đề nghị khôi phục sử dụng dịch vụ, và/hoặc Công Ty đã khắc phục xong việc sửa chữa mạng lưới, và/hoặc sự kiện bất khả kháng chấm dứt.
  6. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại của Khách Hàng theo thời hạn quy định của pháp luật và quy trình giải quyết khiếu nại của Công Ty được đăng tải tại website: www.newlife-tel.com.
  7. Thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi chính thức ngừng kinh doanh dịch vụ.
  8. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

6.         Thời hạn Hợp Đồng

Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết nêu tại phần đầu của Hợp Đồng. Thời hạn của Hợp Đồng là không xác định, trừ trường hợp chấm dứt theo quy định của Điều 7 dưới đây.
7.       Chấm dứt Hợp Đồng
Hợp Đồng được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
  1. Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng.
  2. Khách Hàng đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 4.8 của Bộ Điều Khoản Chung.
  3. Công Ty đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 5.4 của Bộ Điều Khoản Chung.
  4. Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  5. Do sự kiện bất khả kháng.
  6. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

8.         Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Bên. Nếu tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng, mỗi Bên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

9.         Thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại

Địa chỉ liên hệ:            Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 đường Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM
Điện thoại liên hệ:      Điện thoại: (028) 54 113 223 - Email: info@cuocsongmoi.vn
Website:                      www.newlife-tel.com            
Email:                         info@cuocsongmoi.vn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUỘC SỐNG MỚI
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

INTERNET FTTH
logo fpt   FPT Telecom

  VIETTEL Telecom
 
   
Thống kê
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay420
 • Tháng hiện tại16,639
 • Tổng lượt truy cập191,841
TRUYỀN HÌNH CÁP
 logoTMS
HTVC
THANH TOÁN CƯỚC

1. Thanh toán bằng tiền mặt.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản.

3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:

   - Thu tại quầy

   - Internet Banking

   - ATM

   - SMS Banking

   - Thanh toán tự động

   - POS

   - Mobile Banking

4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay


Xem chi tiết
Copyright © 2021  Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới
Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 đường Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM
Điện thoại: (028) 54 113 223 - Email: info@cuocsongmoi.vn
hpny flower
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây